اشتراک برای دریافت اخبار :

سایت فلسفی آیمان

سایت در دست ساخت می باشد.

فلسفه

حکمت و عرفان

سایت فلسفی دکتر علی بابایی

بخش درباره ما

اگر عشق تنها یک ویژگی حقیقی داشته باشد، این است که هرگز نمی ماند؛ ناپایداری، بخشی از ماهیت شیدایی عشق است.


روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

در تماس باشید

اگر عشق تنها یک ویژگی حقیقی داشته باشد، این است که هرگز نمی ماند؛ ناپایداری، بخشی از ماهیت شیدایی عشق است. ولی در شتاب بخشیدن به این مرگ احتیاط کنید. در جدال با عشق هم مانند مبارزه با یک اعتقاد مذهبی نیرومند،
09144268041
دانشگاه اردبیل